KONCEPCJA PRACY
PRZEDSZKOLA NR 1
W MILANÓWKU
NA LATA 2013 – 2018I. MISJA PRZEDSZKOLA.

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące.
Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.
Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.
Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Stwarzamy naszym wychowankom, warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości. Kreujemy postawy aktywne, twórcze, wspieramy działania dziecka w różnych dziedzinach aktywności. Rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym. Rozbudzamy wiarę dziecka we własną skuteczność. Pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć. Każde dziecko traktujemy indywidualnie i podmiotowo.
Pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami
Umożliwiamy rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki : imprezy okolicznościowe, zajęcia otwarte, zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców.


II. WIZJA PRZEDSZKOLA

(uwzględnia wymagania określone w załączniku do Rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym z dnia 7 października 2009 r.)


Organizacja oraz zasoby rzeczowe i osobowe przedszkola

Przedszkole nr 1 w Milanówku zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne: zatrudniamy specjalistów w zakresie terapii logopedycznej, psychologa i reedukatora.

W celu tworzenia nowych perspektyw rozwoju oraz kreatywnego rozwiązywania pojawiających się problemów powołano zespoły zadaniowe ds.: pomocy psychologiczno-pedagogicznej i ewaluacji. Kadra tworzy życzliwą atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci.

Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez uruchomienie procedur oceniania i nagradzania.

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym pomoce dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów.

Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy.

Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

 

Istota procesów zachodzących w przedszkolu i ich efekty

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole.

Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci.

Nasze zasady są następujące:
- Zaspokajamy potrzeby dziecka. stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju.
- Organizujemy jego aktywność, stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę potrzeb i możliwości dzieci.
- Indywidualizujemy oddziaływania ,traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo.
- Rozbudzamy wiarę dziecka we własną skuteczność
- Organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie kompetencji społecznych przez dziecko, wdrażamy do zachowań społecznie akceptowanych.
- Integrujemy proces wychowania i edukacji.
- Rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym.

Przedszkole respektuje zasady wszechstronnego rozwoju. Propaguje dbałość o zdrowie oraz zachowania przyjazne przyrodzie.

Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie i aktywności ruchowej oraz poznawczej
w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać
i szanować, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb.
Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje: dobro, piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, szacunek, zdrowie, przyrodę, ojczyznę.

Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową i regionalną wychowanków, a także poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej. Ponadto placówka rozwija zainteresowania i uzdolnienia dzieci, doskonali kompetencje poznawcze wychowanków. Oferuje zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci oraz rodziców. Wykaz zajęć dodatkowych jest ustalany po konsultacjach z rodzicami.

W ramach zajęć dodatkowych organizujemy:
- Zajęcia umuzykalniające; 
- Teatrzyki;
- Zajęcia gimnastyki korekcyjnej;
- Zajęcia języka angielskiego;

 

Katalog metod stosowanych w przedszkolu

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.
Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

Metody czynne:
- metoda samodzielnych doświadczeń,
- metoda kierowania własną działalnością dziecka,
- metoda zadań stawianych dziecku,
- metoda ćwiczeń utrwalających.

Metody oglądowe:
- obserwacja i pokaz,
- osobisty przykład nauczyciela,
- udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.

Metody słowne:
- rozmowy,
- opowiadania,
- zagadki,
- objaśnienia i instrukcje,
- sposoby społecznego porozumiewania się,
- metody żywego słowa.

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie metody pracy:
- twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, R. Labana, Kniessów, ruch rozwijający W. Sherborne,
-metody stymulujące postawy i myślenie twórcze: P. Dennisona, drama, pedagogika zabawy Klanza, bajka, relaks, wizualizacja,
- „Dziecięca matematyka E. Gruszczyk- Kolczyńskiej, E. Zielińskiej,
-„Metoda dobrego startu” M. Bogdanowicz,
- metody aktywizujące,
- aktywne słuchanie muzyki ,
- techniki twórczego myślenia.
- współdziałanie z rodzicami i środowiskiem

Rodzice są włączani do udziału w proces wychowania i edukacji w przedszkolu. Traktowani są jako partnerzy. Zadaniem wszystkich pracowników placówki jest dbałość o pozytywne relacje z rodzicami naszych wychowanków.


Cele współpracy przedszkola z rodzicami :
• wszechstronny rozwój dziecka,
• dążenie do jednolitych oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych,
• zapoznanie z programami, które wykorzystujemy w pracy z dziećmi,
• przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka, podejmowanie wspólnych działań,
• przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu
• Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami.

Formy współpracy :
• uroczystości i imprezy przedszkolne (np. Jasełka, bal karnawałowy, mikołajki)
• imprezy rodzinne ,
• zajęcia otwarte dla rodziców,
• organizowanie szkoleń i warsztatów dla rodziców, spotkania ze specjalistami,
• zebrania ogólne z rodzicami oraz z Radą Rodziców,
• spotkania adaptacyjne dla rodziców i dzieci nowo przyjętych do przedszkola,
• rozmowy indywidualne z inicjatywy nauczyciela, dyrektora lub rodzica,
• prowadzenie kącików informacyjnych dla rodziców, eksponowanie prac dzieci,
• konkursy, wycieczki
• angażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola i grup,
• organizowanie przez rodziców spotkań z ludźmi różnych zawodów.

Rodzice mogą obserwować swoje dzieci w działaniu i włączać się w różne aktywności. Współdecydują również w istotnych sprawach dotyczących pracy przedszkola: normy grupowe, kontakty nauczyciel-rodzic, mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych. Placówka zapewnia częste kontakty między przedszkolem a domem. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednolicaniu procesu wychowania i edukacji. Wsparcie, życzliwość, cenne uwagi z ewaluacji naszej pracy oraz akceptacja rodziców ma istotny wpływ na podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola.

Przedszkole włącza się także w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska. Dzieci biorą aktywny udział w akcjach charytatywnych, działaniach na rzecz ochrony środowiska (akcje „Sprzątanie świata”, dokarmianie ptaków,  zbiórka karmy dla bezdomnych zwierząt, akcja „Góra grosza”, zbiórka kasztanów oraz makulatury).

Promocja placówki
W dobie dzisiejszej rzeczywistości jednym z niezbędnych elementów zarządzania placówką jest właściwa promocja przedszkola. Na jej jakość mają wpływ zarówno dyrektor, nauczyciele i pozostali pracownicy.

Działania promocyjne obejmują:
• prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola,
• dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym,
• prowadzenie kroniki przedszkola,
• organizacja uroczystości przedszkolnych,
• prowadzenie strony internetowej placówki,
• zabieganie o notatki prasowe dotyczące istotnych wydarzeń z życia przedszkola,
• dbałość o estetykę wewnątrz i na zewnątrz budynku,
• upowszechnianie informacji o przedszkolu

Przedszkolny zestaw programów:

Program „Od przedszkolaka do pierwszaka” wyd. WSiP
Program zajęć gimnastyki korekcyjnej
Program nauczania języka angielskiego
Program edukacji matematycznej
Program edukacji plastycznej
Program czytelniczy
Program adaptacyjny
Program wychowawczy
Program profilaktyki
Program zdrowotny „Zdrowie to mój przyjaciel”

 

Tradycje przedszkolne

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę.
Placówka ma swoje logo oraz kalendarz imprez i wydarzeń:

- Święto Przedszkola
- Święto „Pluszowego Misia”
- Pasowanie na przedszkolaka,
- Spotkanie z Mikołajem ,
- Spotkanie przy choince z najbliższymi,
- „Bal karnawałowy” ,
- Biesiada z Babcią i Dziadkiem,
- „Dzień Rodziny” –festyn ,
- Olimpiada przedszkolaka


Sylwetka absolwenta

Absolwent Przedszkola:
- jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
- ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,
- potrafi współdziałać w zespole,
- jest zainteresowany nauką i literaturą,
- jest samodzielny,
- ma ukształtowane poczucie własnej wartości,
- jest aktywny w podejmowaniu działań,
- lubi działania twórcze,
- jest wrażliwy estetycznie,
- akceptuje zdrowy styl życia,
- ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,
- cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego,
- czuje się Polakiem i Europejczykiem.

 

III. KIERUNKI DZIAŁAŃ NA LATA 2013- 2018

Podejmując działania zmierzające ku systematycznemu rozwojowi placówki, wytyczyliśmy następujące kierunki działań:

  1. Kształtowanie postaw wobec zdrowia w odniesieniu do funkcjonowania własnego organizmu i przeciwdziałania infekcji poprzez różnorodne formy aktywności.
  2. Tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających szeroki kontakt z naturą.
  3. Tworzenie optymalnych warunków do rozwijania wyobraźni twórczej w działalności plastycznej i muzycznej .
  4. Kształtowanie procesów społeczno-moralnych umiejętności współżycia i współdziałania z rówieśnikami.
  5. Rozwijanie sprawności ruchowej dziecka poprzez zachęcanie do wszelkiego rodzaju zabaw zaspakajających naturalną potrzebę ruchu oraz jej wpływu na prawidłowy rozwój organizmu.
  6. Inspirowanie aktywnej postawy dziecka wobec miejscowego folkloru i tradycji naszego regionu.
  7. Odkrywanie w dzieciach ich zdolności i uzdolnień. Wspieranie rozwoju dzieci potencjalnie uzdolnionych. Stymulowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonymi możliwościami.

PRIORYTETY NA ROK SZKOLNY 2013/2014
„Żyjmy zdrowo na sportowo.” – tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka z uwzględnieniem różnorodnych form ekspresji ruchowej. Propagowanie zdrowego stylu życia oraz rozwijanie świadomości potrzeby ruchu dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.


PRIORITETY NA ROK SZKOLNY 2014/2015
„Jestem Polakiem , mieszkam w Europie , jestem częścią świata” z podkreśleniem wagi tradycji rodzinnych , regionalnych i narodowych. Kultywowanie tradycji regionalnych i narodowych przy jednoczesnym otwarciu się na kultury europejskie.


PRIORITETY NA ROK SZKOLNY 2015/2016
„Zdrowo, bezpiecznie i zgodnie z przyrodą” – kształtowanie nawyków żywieniowych, higienicznych oraz świadomości ekologicznej dziecka. Czynnych postaw, wskazujących na dbałość o bezpieczeństwo własne i innych. Empiryczne poznawanie świata, jako elementu kształtowania świadomego i przyjaznego odnoszenia się dzieci do natury oraz rozumienie jego wpływu na nasze zdrowie.

 

PRIORITETY NA ROK SZKOLNY 2016/2017
„Przedszkolak przyszłym czytelnikiem”- Rozwijanie zainteresowania książką oraz tworzenie warunków i dostarczanie okazji do kształtowania postaw czytelniczych u dzieci przedszkolnych. Kształtowanie emocjonalnego stosunku do książki, jako źródła wiedzy i przeżyć. Wyrabianie u dzieci pozytywnego nastawienia do podjęcia trudu nauki czytania.


PRIORITETY NA ROK SZKOLNY 2017/2018
„Nasze emocje i zachowania” -kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych. Dostarczanie dzieciom okazji do przeżywania pozytywnych doświadczeń i poznawania siebie w zabawach zespołowych, w atmosferze radości i wzajemnej akceptacji.

Koncepcję opracowała Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 1 w Milanówku we współpracy z Radą Rodziców dnia 10 września 2013.
Zmodyfikowano na wniosek Rady Rodziców dnia 19 stycznia 2015